Η συνεργασία μας με τα Δωδωναία εκπαιδευτήρια


Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα παιδιά και στην αποστολή μας ξεκινάμε φέτος τη συνεργασία μας με τα Δωδωναία Εκπαιδευτήρια (Γυμνάσιο-Λύκειο) . Η συνεργασία αυτή προέκυψε από την ανάγκη να παρουσιάσουμε μια υπεύθυνη, ολοκληρωμένη πρόταση στην α/θμια και β/θμια εκπαίδευση. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε στους μαθητές ένα ισχυρό υπόβαθρο για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του μέλλοντος.

Τα παιδιά που ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στο Δημοτικό μας σχολείο, θα συνεχίζουν την πορεία τους στις ίδιες βάσεις μάθησης και αγωγής. Πέρα από τα προγράμματα σπουδών της κάθε βαθμίδας που εφαρμόζονται ήδη με συνέπεια, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και της πληροφορικής. Στόχος μας να αποκτήσουν οι μαθητές τα σχετικά πτυχία μέσα στο σχολείο, κάτι που θα αποσυμπιέσει το φορτωμένο εξωσχολικό τους ωράριο αλλά και θα αποτελέσει και για τους γονείς μια σημαντική ελάφρυνση.

Παράλληλα θα ασκήσουμε μια από κοινού εκπτωτική πολιτική, διευκολύνοντας έτσι τους γονείς που έχουν δύο ή περισσότερα παιδιά σε διαφορετικές βαθμίδες.

Εγγύηση για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας αποτελεί η πορεία που έχουμε ως τώρα διαγράψει και τα δύο σχολεία.