...εγγύηση για το παρόν προετοιμασία για το μέλλον!το νηπιαγωγείο μαςτο πρόγραμμα

Βασικό Πρόγραμμα: 9.30 π.μ. – 13.30 μ.μ.
Πρόγραμμα Επιλογής: 8.00 π.μ. – 15.00 μ.μ.

Φροντίζουμε η μετάβαση από το οικογενειακό περιβάλλον στο σχολικό να είναι ομαλή και ανώδυνη.

Στόχοι

Αρμονική ένταξη στο κοινωνικό σύνολο

Ανακάλυψη των ιδιαίτερων κλίσεων

Ενίσχυση ανάληψης πρωτοβουλιών

Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης

Ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον

Υπεύθυνη προετοιμασία για το Δημοτικό σχολείο

Προώθηση της νοητικής, κοινωνικής, συναισθηματικής, αισθητικής, ψυχοκινητικής εξέλιξης

Μαθ�ματα κυκλοφοριακ�ς αγωγ�ς Μαθ�ματα κυκλοφοριακ�ς αγωγ�ς Μαθ�ματα κυκλοφοριακ�ς αγωγ�ς Μαθ�ματα κυκλοφοριακ�ς αγωγ�ς Μαθ�ματα κυκλοφοριακ�ς αγωγ�ς  
Από την έκθεση έργων των νηπίων παιχνίδια στην άμμο  
           
Μαθ�ματα κυκλοφοριακ�ς αγωγ�ς Μαθ�ματα κυκλοφοριακ�ς αγωγ�ς Μαθ�ματα κυκλοφοριακ�ς αγωγ�ς Στην α�θουσα χειροτεχν�ας Στην α�θουσα χειροτεχν�ας Στην παιδικ� χαρ�
Πρόγραμμα οδικής ασφάλειας Γνωρίζοντας τον πηλό Στην παιδική χαρά

Δραματοπο�ηση παραμυθιο�
δραματοποίηση παραμυθιού
Μαθ�ματα κυκλοφοριακ�ς αγωγ�ς
χορός μεταμφιεσμένων
Μαθ�ματα κυκλοφοριακ�ς αγωγ�ς
χορός μεταμφιεσμένων
Μαθ�ματα κυκλοφοριακ�ς αγωγ�ς
χαρταετοί
Μαθ�ματα κυκλοφοριακ�ς αγωγ�ς
Μαθ�ματα κυκλοφοριακ�ς αγωγ�ς
Μαθαίνω για το μέλι